Konkurs „Wytrzymałość Materiałów – Nie przeginaj!”

Znamy nazwiska zwycięzców!

Za prawidłowo rozwiązane zadania można było uzyskać maksymalnie 28 punktów. Poniżej prezentujemy listę Laureatów konkursu "Wytrzymałość Materiałów - Nie przeginaj!":

I miejsce: Adam Patrzylas 20 punktów 

II miejsce: Konrad Małopolski 19 punktów

III miejsce: Kacper Guzik 16,5 punktu

Wszystkim, który wzięli udział w konkursie, a w szczególności Laureatom, gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów. Wręczenie dyplomów odbędzie się na wykładzie z Wytrzymałości Materiałów w dniu 16.01.2020.

Lista zakwalifikowanych

 1. Adrian Boho
 2. Dawid Maciołek
 3. Marek Skwira
 4. Izabela Gondek
 5. Adam Patrzylas
 6. Jowita Majda
 7. Lucyna Maszlanka
 8. Wiktor Musiał
 9. Konrad Jurak
 10. Tomasz Micyk
 11. Konrad Małopolski
 12. Kacper Guzik
 13. Katarzyna Gębarowska

Termin konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu 14.01.2020 (wtorek) o godzinie 15.45 w sali P.15

Rozgrzewka przed konkursem

Termin konkursu zbliża się wielkimi krokami, na rozgrzewkę proponujemy rozwiązać kilka zadań :-)

Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać, wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go (skan lub zdjęcie) drogą elektroniczną do 20 grudnia 2019 roku, wyłącznie na adres email knmb@prz.edu.pl  W temacie wiadomości należy umieścić tekst: „ZGŁOSZENIE”.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wytrzymałość Materiałów – Nie przeginaj!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Koło Naukowe Mechaniki Budowli KNMB, działające na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury na Politechnice Rzeszowskiej, zwane dalej „Organizatorem”.

 1. Konkurs będzie przeprowadzany przez Organizatora na zasadach niniejszego regulaminu pod koniec semestru zimowego bieżącego roku akademickiego na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Informacja o dokładnej dacie i miejscu zostanie podana do dnia 27 grudnia 2019 roku.

 1. Konkurs jest kierowany do studentów studiów stacjonarnych kierunku Budownictwo (Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury na Politechnice Rzeszowskiej), znajdujących się na Liście Studentów III semestru przedmiotu Wytrzymałość Materiałów.

 1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 20 grudnia 2019 roku, wyłącznie na adres email knmb@prz.edu.pl, gdzie należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (skan lub zdjęcie), dostępny na stronie www.knmb.prz.edu.pl. W temacie wiadomości należy umieścić tekst: „ZGŁOSZENIE”.
  W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, numer albumu oraz sumę punktów uzyskanych w trakcie semestru z modułu Wytrzymałość Materiałów (Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych informacji z platformy USOS). W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 30 osób, o przyjęciu decyduje suma punktów podanych w formularzu oraz w przypadku identycznej sumy punktów - kolejność zgłoszenia.
  Lista zakwalifikowanych studentów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora (www.knmb.prz.edu.pl) do dnia 27 grudnia 2019 roku.

 2. Data i miejsce Konkursu zostaną podane wraz z listą zakwalifikowanych studentów do dnia 27 grudnia 2019 roku.

 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: koordynator modułu Wytrzymałość Materiałów oraz członkowie Koła Naukowego Mechaniki Budowli KNMB powołani do organizacji Konkursu (ostateczna lista osób zostanie podana w dniu 27 grudnia 2019 roku). Koordynator modułu jest opiekunem merytorycznym Konkursu oraz rozstrzyga w sprawach spornych. Komisja może rozszerzyć swój skład o innych nauczycieli akademickich.

 4. Konkurs polega na rozwiązaniu dwóch zadań otwartych oraz dziesięciu zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru o podwyższonym stopniu trudności, obejmujących zakres kursu Wytrzymałości Materiałów. Czas na rozwiązanie zadań to 90 minut.

 5. Uczestnicy Konkursu mogą wnieść na salę: długopis (koniecznie nieścieralny), kalkulator, linijkę, suwak logarytmiczny oraz legitymację, której okazanie jest obowiązkowe przed przystąpieniem do Konkursu.

 6. W sytuacji, kiedy Komisja będzie miała uzasadniony powód by stwierdzić, że Uczestnik korzysta z dodatkowej pomocy (nieprzewidzianej w regulaminie) lub jego praca w czasie Konkursu nie jest samodzielna, osoba ta zostanie zdyskwalifikowana, a jej wynik unieważniony.

 7. Ocenie podlegać będzie poprawność wykonania zadań i kompletność rozwiązań.

 8. Laureat I miejsca (Zwycięzca) otrzyma ocenę 5,0 z egzaminu z WM, II i III miejsca będą mieć podwyższoną ocenę z egzaminu z przedmiotu Wytrzymałość Materiałów odpowiednio 1 stopień (II miejsce) i 0,5 stopnia (3 miejsce). Jednocześnie Organizator zastrzega, że wymienione powyżej nagrody zostaną przyznane, o ile Laureaci uzyska próg minimalny, to jest 60% możliwych do zdobycia punktów.

 9. Komisji Konkursowej przysługuje wyłączna interpretacja regulaminu. Komisja podejmuje także wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Wytrzymałość materiałów – Nie przeginaj” organizowanego przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli Politechniki Rzeszowskiej, a także publikacji wyników Konkursu na stronie internetowej knmb.prz.edu.pl.

 5. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje:

 • weryfikację poprawności podanych w formularzu danych ze stanem w USOS,

 • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do konkursu,

 • ogłoszenie listy rankingowej i wyłonienie zwycięzców konkursu,

 • publikacje wyników konkursu na stronie internetowej organizatora.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna(ne) z brakiem możliwości przystąpienia do konkursu.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania i rozstrzygania konkursu, a następnie przez okres 12 miesięcy (publikacja wyników konkursu) lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przechowywane w celach archiwalnych. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.

 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).